วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการออมเงินเพื่ออนาคต


                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมชื่อโครงการ  :                              โครงการออมเงินเพื่ออนาคต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :                 นางสาวฝนทิพย์                  นัดทะยาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ :                    1.นางสาวฝนทิพย์              นัดทะยาย             ประธาน
2. นางสาวศิรินภา               ตระกูลรัมย์           รองประธาน
3.นางสาวสายสมร             สอนวงษ์               เลขานุการ
4.นางสาวสุรัสวดี                ศรีพลัง                   กรรมการ
5.นางสาวกมลวรรณ          อุปฌาย์                  กรรมการ
หลักการและเหตุผล
ความประหยัดเป็นหนึ่งในคุณธรรมแปดประการที่ผู้เรียนควรมี เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของผู้เรียนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตดังนั้นทางสถานศึกษาจึงควรปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวแก่ผู้เรียนพร้อมทั้งชี้แจงถึงประโยชน์ของการออมที่จะยังประโยชน์ต่อตัวผู้ปฎิบัติเองในอนาคต
แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมความประหยัดนี้กลับเลื่อนหายไปจากสังคม  เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆด้านด้วยกันทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างดี
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นโครงการออมเงินเพื่ออนาคตจึงเกิดขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ความประหยัดและเห็นถึงประโยชน์ของความประหยัด
วัตถุประสงค์
1.             เพื่อให้นักเรียนมีเงินออมร้อยละ30ของรายรับ
2.             เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการออมเงิน
3.             เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความประหยัดแก่นักเรียนา
กลุ่มเป้าหมาย
                นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1000 คน
วิธีดำเนินงาน
1. เตรียมการ
2. ประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการ
3. ร่างโครงการและเสนอโครงการแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
4. ติดต่อประสานงาน
5. จัดหางบประมาณที่ใช้ในการทำโครงการ
6. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางไว้


แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พฤ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ขั้นเตรียมการ
- จัดประชุมเพื่อรวมกันวางแผนงานการดำเนินงานโครงการ
- จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ
-  ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนในโรงเรียนทราบ

ขั้นการดำเนินโครงการ
-  โครงการนี้จะดำเนินการตลอด 1 ภาคเรียนโดยมีวิธีดำเนินโครงการดังนี้
-  แจกแบบบันทึกรายรับรายจ่ายให้แก่นักเรียนโดยนักเรียนจะต้องทำการบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวัน
-   โดยจะส่งแบบบันทึกรายรับรายจ่ายให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทุกวันศุกร์
-   นักเรียนที่เหลือเงินออมคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายรับจะได้รับตราประทับรูปออมสิน1 รุป เมื่อสะสมครบ4 รูปจะได้รับคะแนนความประหยัด 5 คะแนน
- เมื่อครบ1ภาคเรียนจะมอบประกาศนียบัตรด้านความประหยัดให้กับนักเรียนที่สะสมคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
ขั้นประเมินผลผล
-  แบบสอบถาม 
ทำการประเมินเป็นระยะคือจะทำการประเมินทุก 1 เดือน
และจะทำการประเมินเมื่อแล้วเสร็จโครงการอีกครั้งหนึ่ง
-  สังเกตจากแบบบันทึกรายรับรายจ่ายเมื่อครบ1สัปดาห์โดยส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทุกสัปดาห์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
                วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 ถึง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้
ลำดับที่
รายการ
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
แบบบันทึกการอ่าน
16,200

2.
ประกาศนียบัตร
1,500

4.
แบบสอบถาม
1,000

รวม
18,700


การติดตามและประเมินผล
                1. แบบสอบถาม  (  ทำการประเมินเป็นระยะคือจะทำการประเมินทุก 1 เดือน
และจะทำการประเมินเมื่อแล้วเสร็จโครงการอีกครั้งหนึ่ง)
                2. การสังเกต  (สังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักเรียนที่โรงเรียนตลอดจนสังเกตจากแบบบันทึกรายรับรายจ่าย)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.             ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษา
2.             ผู้เรียนเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา
3.             ผู้เรียนเกิดความรักในสถานศึกษา
4.             ผู้เรียนมีเงินออมไว้ใช้จ่าย
5.             ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการออมเงิน
6.             ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ประหยัดอดออม

                                     ผู้เสนอ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
                                   (.................................................)
                                    นางสาวฝนทิพย์                  นัดทะยาย
                                 ประธานโครงการ


                                      ผู้อนุมัติโครงการ
                                      (..............................................)
                                       (ลงชื่อ).........................................
1)   การประเมินผลการจัด
มีวัตถุประสงค์ คือ
-                   สมาชิกโครงการ มีความพึงพอใจ ในผลที่ได้รับ (เงินที่ออม)
-                   สมาชิกเห็นประโยชน์ของการออมเงินและมีพฤติกรรมการประหยัดเงิน
เครื่องมือในการประเมินผลการจัด
-                   แบบสอบถามการสำรวจความต้องการในการจัดโครงการออมเงินเพื่ออนาคต
(ก่อนจัดโครงการ)
แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจในการจัดโครงการออมเงินเพื่ออนาคต(ประเมินทุก 1 เดือน) (หลังจัดโครงการ)
2)   การประเมินผลการเข้าร่วม/ผ่านเกณฑ์ของผู้เรียน
เครื่องมือในการประเมินผลการเข้าร่วม/ผ่านเกณฑ์ของผู้เรียน คือ สมุดบันทึกรายรับรายจ่าย และแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจในการจัดโครงการออมเงินเพื่ออนาคต


สมุดบันทึกรายรับรายจ่าย

หน้าปก

                            
สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายสาขาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โครงการออมเงินเพื่ออนาคต

ชื่อผู้ฝาก....................................................ชั้น...................
เลขที่สมุดบัญชี...............................................

ลายมือชื่อผู้ฝาก...........................


ด้านใน
วันที่
รายรับ(บาท)
จำนวนเงินฝาก(บาท)
ผู้รับฝาก
รวม

แบบสอบถาม
เรื่อง  การสำรวจความต้องการในการจัดโครงการออมเงินเพื่ออนาคต
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี


 

เพศ                        ชาย                         หญิง                       ชั้น ........
คำชี้แจง
                แบบสอบถามนี้ จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลสำรวจความต้องการ ในการจัดโครงการออมเงินเพื่ออนาคต ของโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม และนำผลไปวิเคราะห์ความต้องการเพื่อที่จะจัดตั้งโครงการออมเงินเพื่ออนาคตในโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย

ข้อความ
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1. การออมเงินเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์

2. การออมเงินช่วยให้เราปรับเปลี่ยนนิสัยในการใช้จ่าย

3. ออมเงินวันละ 2 ส่วนของรายได้ เป็นสิ่งที่ดี

4. ออมเงิน ช่วยให้มีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น

5.  หากเออมเงินจะช่วยให้สบายใจภายภาคหน้า

6. ท่านไม่เคยออมเงินเลย

7. ท่านซื้อของฟุ่มเฟือยมากกว่าสิ่งของจำเป็น

8.  การออมเงินต้องเกิดจากการบังคับ

9. พฤติกรรมการออเงินสามารถสร้างได้

10. การมีธนาคารหรือผู้รับฝากเงินให้เราเป็นสิ่งที่ดี

11. รายได้ของท่าน มีเหลือใช้ โดยใต้ออมเงิน เพื่ออนาคต


แบบสอบถาม
เรื่อง  แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการออมเงินเพื่ออนาคต
เพศ                        ชาย                         หญิง                       ชั้น ........
คำชี้แจง
                แบบสอบถามนี้ จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลสำรวจความต้องการ ในการจัดโครงการออมเงินเพื่ออนาคต ของโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม และนำผลไปวิเคราะห์ความต้องการเพื่อที่จะจัดตั้งโครงการออมเงินเพื่ออนาคตในโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย
ข้อความ
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1. การออมเงินเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์

2. การออมเงินช่วยให้เราปรับเปลี่ยนนิสัยในการใช้จ่าย

3. ออมเงินวันละ 2 ส่วนของรายได้ เป็นสิ่งที่ดี

4. ออมเงิน ช่วยให้มีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น

5.  หากเออมเงินจะช่วยให้สบายใจภายภาคหน้า

6. ท่านไม่เคยออมเงินเลย

7. ท่านซื้อของฟุ่มเฟือยมากกว่าสิ่งของจำเป็น

8.  การออมเงินต้องเกิดจากการบังคับ

9. พฤติกรรมการออเงินสามารถสร้างได้

10. การมีธนาคารหรือผู้รับฝากเงินให้เราเป็นสิ่งที่ดี

11. รายได้ของท่าน มีเหลือใช้ โดยใต้ออมเงิน เพื่ออนาคต

12. ท่านมีความสุขกับการออมเงิน

13. ท่านภูมิใจที่สามารถใชจายเงินไดอยางประหยัด

14. ออมเงินร้อยละ 10 ของรายได้ เป็นจำนวนที่น้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น